Według najnowszych, oficjalnych danych Centrum Kontroli Chorób w Stanach Zjednoczonych już 1 na 68 dzieci ma zaburzenia ze spektrum autyzmu. Zaburzenia te stanowią jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności u dzieci, a w późniejszym wieku u dorosłych. Koszty opieki nad dorosłymi osobami z autyzmem są bardzo wysokie, stąd istnieje konieczność podejmowania działań ukierunkowanych na jak najwcześniejsze wykrywanie tych zaburzeń rozwojowych oraz ich profilaktykę, aby w jak największym stopniu ograniczyć ich skutki społeczne. Wymaga to tworzenia odpowiednich programów zdrowotnych. Stąd rozwijany dotychczas na niewielką skalę przez Fundację SYNAPSIS Program wczesnego wykrywania autyzmu u niemowląt i małych dzieci powinien stać się programem ogólnopolskim.

Pomysł wdrożenia Programu jest odpowiedzią na wciąż rosnący problem oraz brak odpowiedniej diagnostyki małych dzieci w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu. Szacuje się, że w 2015 roku w Polsce urodzi się ok 400 000 dzieci. Ok.15 000 maluchów będzie w grupie ryzyka wystąpienia autyzmu. Ok. 1 500 z nich na pewno uzyska diagnozę autyzmu. Niestety, większość otrzyma rozpoznanie, gdy będzie miała około 6 lat lub więcej, czyli na tyle późno, że utraci szanse na samodzielne życie w przyszłości. Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada" umożliwi ocenę prawidłowości rozwoju bardzo małych dzieci i pozwoli na zakwalifikowanie części z nich do grupy ryzyka zaburzeń autystycznych. W efekcie u niektórych z nich przy użyciu odpowiednich narzędzi będzie możliwe „wyłapanie" pierwszych objawów zaburzeń spektrum autyzmu. Pozwoli to podjąć jak najszybsze działania, aby zminimalizować ich skutki.

Opis działań w I etapie Programu:

  1. Działania o charakterze rzeczniczym: ich rezultatem ma być m.in. powstanie koalicji działającej na rzecz Programu, zwiększenie wiedzy na temat problemów i możliwych sposobów ich rozwiązania wśród koalicjantów oraz zmotywowanie ich do podejmowania działań zmierzających do wprowadzenia zmian o charakterze systemowym, pozwalających na upowszechnienie Programu w całym kraju.
  2. Działania o charakterze klinicznym: rozszerzenie zatrudnienia kadry lekarskiej i psychologiczno-pedagogicznej zajmującej się w ambulatoryjnym ośrodku diagnostyczno-terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS wczesną diagnostyka i interwencją, a także zakup materiałów testowych, edukacyjnych, terapeutycznych oraz wyposażenia, opisanie wypracowanych procedur tak, aby mogły być implementowane w innych placówkach klinicznych.
  3. Działania o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym: organizacja i przeprowadzenie spotkań dla rodziców oraz szkoleń dla psychologów, pedagogów, pielęgniarek, rehabilitantów i pokrewnych zawodów oraz dla lekarzy z zakresu wyłaniania grup ryzyka, monitorowania rozwoju, diagnostyki i wczesnej interwencji w ASD.
  4. Działania o charakterze promocyjnym: multichannelowa kampania informacyjna skierowana do pedagogów, psychologów, pielęgniarek, lekarzy i innych profesjonalistów zajmujących się dziećmi w pierwszych latach życia dotycząca wczesnej diagnostyki autyzmu u dzieci oraz promująca wypracowane modelowe rozwiązania oraz kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do rodziców i opiekunów.
  5. Działania o charakterze ewaluacyjnym: opracowanie i wdrożenie systemu ewaluacji Programu w zakresie efektywności działań dotyczących wczesnego wykrywania autyzmu i efektywności procesu diagnostycznego Obejmują one opracowania merytoryczne, prospektywne badanie danych, wykonanie analiz statystycznych, stworzenie systemu zbierania danych do przyszłej diagnostyki oraz zakup narzędzi badawczych wykorzystujących nowe technologie obserwacji i diagnozy.

 

Back to Top