Projekty badawcze

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, organizacjom i placówkom, które wzięły udział w przeprowadzeniu badań zestawem narzędzi kwestionariuszowych do wczesnego wykrywania symptomów ASD i innych trudności rozwojowych. Bez Państwa pracy i zaangażowania niemożliwa byłaby realizacja tego przedsięwzięcia. 

Jesteśmy wdzięczni również wszystkim rodzinom, które zgodziły się na udział w badaniach. W ramach projektu przebadano niemal 500 dzieci, kolejnym jego etapem będzie analiza danych i opracowanie raportu prezentującego wyniki badań. Zostanie on zamieszczony na naszej stronie internetowej.

Fundacja SYNAPSIS w ramach Programu „Badabada” wraz z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi badania nad przydatnością polskich wersji  narzędzi przeznaczonych do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych u dzieci. Projekt dotyczy sprawdzenia właściwości kwestionariuszy Q-CHAT, M-CHAT-R, części 2. i 3. baterii BISCUIT oraz arkusza obserwacyjnego z zestawu BISCUIT. Ponieważ poznanie właściwości narzędzi przesiewowych wymaga zbadania dużej grupy dzieci, do udziału w projekcie zaproszeni zostali Partnerzy Programu „Badabada”. Chęć wzięcia w nim udziału wyraziło ponad 30 placówek z całej Polski, którym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w nasze działania. Po zakończeniu projektu opracowany zostanie raport prezentujący wyniki badania, który zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na dobre właściwości psychometryczne polskich wersji obydwu narzędzi. Po opublikowaniu podręcznika i protokołów ADOS-2-PL może być stosowany przez osoby przeszkolone w diagnostyce indywidualnej. Wydawcą ADOS-2-PL jest Hogrefe Testcentrum. Poniżej znajduje się link do strony ze szczegółowym opisem rezultatów projektu.

Dowiedz się więcej

Jednocześnie informujemy, że zespół „Badabada” uczestniczy w kontynuacji prac badawczych dotyczących Modułu T narzędzia ADOS-2-PL, przeznaczonego dla dzieci w wieku 12-30 miesięcy. Mają one na celu przygotowanie wyników porównawczych, które umożliwią pełniejszą interpretację wyniku dziecka, a także monitorowanie rozwoju dziecka.

Zespół „Badabada” bierze udział w projekcie realizowanym w ramach grantu POLSIBS, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Do prowadzenia badań zaproszeni zostali także Partnerzy Programu „Badabada”. Celem przedsięwzięcia jest określenie właściwości polskiej wersji językowej ITSP – kwestionariusza do badania przetwarzania informacji sensorycznych u niemowląt i małych dzieci. W ramach projektu dane zbierane są w grupach dzieci rozwijających się typowo, dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń w wieku od 7 miesięcy do 3 lat. Kierownikiem projektu jest dr hab. Przemysław Tomalski. 

Zespół „Badabada” współpracuje z Katedrą Psychologii Rehabilitacyjnej Wydziału Psychologii UW w projekcie dotyczącym polskiej wersji językowej Q-CHAT. Jest to narzędzie do badań przesiewowych pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) dzieci w drugim roku życia. W ramach projektu zbierane są informacje na temat właściwości Q-CHAT oraz jego przydatności do wykrywania wczesnych objawów autyzmu. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Ewa Pisula.

Zespół „Badabada” uczestniczy w projekcie badawczym, którego celem jest ocena przydatności w diagnostyce i terapii polskich wersji narzędzi do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu: ADOS-2 i ADI-R. Są to najpopularniejsze na świecie narzędzia do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu, określane mianem złotego standardu diagnostycznego. Badanie stanowi ważny krok w kierunku umożliwienia stosowania ADOS-2 i ADI-R w Polsce, a w konsekwencji zobiektywizowania procesu diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu. Projekt realizują prof. dr hab. Ewa Pisula i dr Izabela Chojnicka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach grantu badawczego przyznanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  współfinansowanego ze środków UW (w latach 2013-2016).

Dowiedz się więcej

Back to Top