Fundacja SYNAPSIS nr KRS 0000045919 z siedzibą w Warszawie przy ul. Ondraszka 3, na podstawie decyzji nr 455/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. wydanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w dniach od 1 grudnia 2013 r. do 31 maja 2014 r. prowadziła zbiórkę publiczną. Celem zbiórki było zebranie środków pieniężnych, z przeznaczeniem na uruchomienie przez Fundację SYNAPSIS nowatorskiego, ogólnopolskiego programu wczesnego wykrywania autyzmu u niemowląt i małych dzieci oraz wspomagania ich rozwoju.

Zbiórka publiczna została przeprowadzona w formie:

  • dobrowolnej wpłaty na wyodrębnione konto bankowe BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 91 1600 1169 0003 0132 3566 4161 i wyniosła łącznie: 11 544,01 zł (jedenaście tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote i jeden grosz)
  • dobrowolnych datków do skarbon stacjonarnych, umieszczonych w obiektach za zgodą właścicieli i wyniosła łącznie: 304,51 zł (trzysta cztery złote i pięćdziesiąt jeden groszy)
  • wysyłki wiadomości tekstowych typu sms o treści „POMOC" na nr 73 565 i wyniosła łącznie: 97 731,33 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych i trzydzieści trzy grosze)
  • licytacji przedmiotów za pośrednictwem Programu Trzeciego Polskiego Radia i wyniosła łącznie: 279 730 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści złotych)

W wyniku zbiórki publicznej Fundacja SYNAPSIS pozyskała kwotę 389 309,85 zł (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy).

Zebrane środki pieniężne pochodzące ze zbiórki publicznej Fundacja SYNAPSIS przeznaczyła na realizację następujących zadań programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu u Niemowląt i Małych Dzieci oraz wspomagania ich rozwoju:

  • wynagrodzenie dla specjalisty opracowującego i realizującego ewaluację projektu – 1 238,29 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści osiem złotych i dwadzieścia dziewięć groszy)
  • wynagrodzenie zatrudnienia rozszerzonej kadry lekarskiej i psychologiczno – pedagogicznej zajmującej się diagnostyką w Ośrodku Fundacji SYNAPSIS – 53 475,88 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy)
  • uruchomienie interaktywnego serwisu dla rodziców, lekarzy i innych specjalistów zajmujących się dziećmi w pierwszych etapach ich życia – 1 973,10 zł (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote i dziesięć groszy)
  • wynagrodzenie dla osób organizujących i realizujących spotkania na rzecz powszechnego wprowadzenia badań przesiewowych, w tym opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych – 6 297,55 zł (sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy)

Na realizację określonych zadań programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu u Niemowląt i Małych Dzieci oraz wspomagania ich rozwoju Fundacja SYNAPSIS przeznaczyła łącznie 62 984,82 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt dwa grosze).

Koszty związane z przeprowadzeniem zbiórki publicznej wyniosły łącznie 44 729,62 zł (czterdzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) z podziałem na następujące rodzaje:

  • przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych (produkcja spotu, sesja zdjęciowa, przygotowanie grafiki, landing page, druk billboardów) – 11 081,44 zł (jedenaście tysięcy osiemdziesiąt jeden złotch i czterdzieści cztery grosze)
  • dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych (montaż billboardów, emisja spotu w internecie, kinach, telewizji itp.) – 33 648,18 zł (trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych i osiemnaście groszy)

Na realizację określonego celu i przeprowadzenie zbiórki publicznej Fundacja wydatkowała w sumie 107 714,44 zł (sto siedem tysięcy siedemset czternaście złotych i czterdzieści cztery grosze).

Pozostała kwota 281 595,41 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści jeden groszy) zostanie wydatkowana do 31 lipca 2015 r. zgodnie z harmonogramem wydatkowania środków pochodzących ze zbiórki publicznej w rozbiciu na poszczególne zadania zgodnie z celem wskazanym w decyzji nr 455/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. wydanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (DZ.U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.) osoby organizujące i przeprowadzające zbiórkę nie otrzymały za te czynności wynagrodzenia.
Zebrane środki finansowe zostały i będą wydatkowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja SYNAPSIS składa wielkie podziękowania wszystkim darczyńcom i innym osobom, którzy włączyli się w organizację i przebieg zbiórki. Wasza hojność i otwarte serca sprawią, że każde małe dziecko otrzyma szansę na profesjonalną pomoc w zakresie wczesnego wykrywania autyzmu.

 

Back to Top